Digitální archiv

Digitální archiv

Za účelem zkvalitnění digitalizačních aktivit zakoupilo Vlastivědné muzeum Jesenicka v roce 2017 prvotřídní skener Epson Expression 12000XL s transparenční jednotkou pro digitalizaci skleněných negativů, což zavdalo podnět k systematické digitalizaci dvojrozměrných předmětů ve správě VMJ. Počínaje rokem 2018 bylo zahájeno vedení jednotné databáze skenovaných položek napříč podsbírkami, která slouží coby podklad pro prezentaci sbírkových předmětů online v prostředí eSbírek, do něhož VMJ vstoupilo v roce 2020. 
 

   


Parametry digitalizace 2D předloh

Digitalizace 2D předmětů je realizována ve sdílené laboratoři společenských věd v objektu depozitářů VMJ na ulici Beskydská v Jeseníku. Skenovacím zařízením je Epson Expression 12000XL formátu A3 s transparenční jednotkou; skenovacím programem zajišťujícím možnost nastavení vstupního i výstupního formátu a ovládání transparenční jednotky je SilverFast Ai IT8. Post-processing výstupů je zajišťován programem Zoner PS X.

Muzejní velkoformátový skener je způsobilý zpracovat vedle klasických tisků a fotografií také plastové či skleněné negativy, diapozitivy, stereonegativy aj., a to díky zabudované transpareční jednotce.

Primárním výstupním formátem pro digitalizaci 2D předmětů je bezeztrátový rastrový formát Tagged Image File (tif) se standartním rozlišením 800 dpi, v němž jsou soubory archivovány v digitálním archivu organizace. Pro potřeby další práce se soubory jsou veškeré výstupy také konvertovány do komprimovaného rastrového formátu (jpg).


V případě dalších dotazů či zájmu o využití digitalizačních služeb
prosím kontaktujte dokumentátora Vlastivědného muzea Jesenicka 
prostřednictví e-mailové adresy dokumentator@muzeumjesenik.cz.
 
Ke stažení