Díl první: Červnový hukot na Černém potoce
Díl první: Červnový hukot na Černém potoce

Díl první: Červnový hukot na Černém potoce

Publikováno 14. října 2020

Navzdory katastrofám roku 2020 budou na letošek s nostalgií vzpomínat milovníci zachmuřené oblohy, rozbahněné země, kaluží a hustých provazců vydatných lijáků. Dvacátý rok jednadvacátého století nám nabídl již několik sérií deštivých dnů, koneckonců stačí se tento týden podívat z okna... Avšak jeden z uplakaných dnů přece jen vyčnívá nad ostatní. Přinejmenším u nás, na Žulovsku a Vidnavsku. Oním dnem byla sobota 20. června. Intenzivní déšť tehdy zvedl hladiny místních řek a jednu z nich, Černý potok, dostal do celostátního televizního vysílání.

Černý potok pramení pod Zelenou horou ve svahu Sokolského hřbetu. Obtéká masiv Vycpálku a utváří malebné údolí mezi Andělskými Domky a ostrovní horou Píšťala. Poté pokračuje Černou Vodou, aby v osadě Rokliny uhnul k severu, do lesnaté Bažantnice. Zde přibírá dvě významné posily, nejprve zleva Plavný potok a zanedlouho zprava svůj nejvodnatější přítok, Červený potok. Zmohutněn o jejich vody směřuje Černý potok dále na sever, kde poblíž koupaliště ve Velké Kraši zakončuje svůj osud vyústěním do Vidnávky.

Korytem Černého potoka obvykle teče několik decimetrů vody a jen v nemnohých prohloubeninách by nám hladina sahala k pasu. Osudného 20. června však podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu* kulminovala hladina potoka v půl čtvrté odpoledne na 251 cm. Přímo před ústím do Vidnávky ve Velké Kraši potok jen taktak nevystoupil z koryta. Zazlobil ovšem v Bažantnici, v úseku mezi soutokem s Červeným potokem a chatou Habina. Vylil se z koryta a zatopil přilehlou lesní cestu. Na soutoku s Červeným potokem zaplavila kalná voda obou říček přilehlé části lesa. Obvykle tichým údolím se nesl hukot zdivočelé vody.

Po opadu záplavy se ukázala nejen očekávatelná spoušť polehlé vegetace, ale i výsledky tvořivé činnosti rozvodněné řeky. V zákrutách, kde i běsnící proud slábl, vyskládal potok valouny, na jejichž posunování mu za normálních podmínek nestačí síly. Jinde zase navrstvil písek. Vznikly tvary říčních sedimentů, které geomorfologové nazývají termínem říční lavice (pojem lavice odkazuje na deskovitý tvar a rovný povrch štěrkových a pískových náplavů).

Dnes žijeme v meziledové době, vyznačující se relativně stálým, teplým a vlhkým podnebím. Klima umožňuje, aby říční údolí zarůstala vegetací, která zpevňuje břehy a brání erozi řečišť. Černý i Červený potok se během posledních stovek tisíců let geologického vývoje erozně prokousaly žulami a dalšími horninami žulovského masivu. Proto si dnes malebně meandrují osou hlubokých údolí, a místy si dokonce nekompromisně razí cestu skalnatými soutěskami. Než se však propracovaly tak hluboko, tekly nikoliv ze stran omezenými kaňony, nýbrž po rovném povrchu širokými řečišti. To bylo ještě v ledových dobách, za klimatu dovolujícího existenci možná tak lišejníků. Podnebí ledových dob bylo oproti dnešnímu mnohem nevyrovnanější. V zimě mrzlo, až praštělo, a koryta řek zela prázdnotou. Naopak léto se každoročně utrhlo ze řetězu. Voda vzniklá táním sněhu a půdního ledu se hnala Černým i Červeným potokem a po dně širokých koryt kutálela valouny a nesla písek. V dobách ledových měly naše potoky běžně podobnou energii, jakou dnes překypují jen důsledkem vydatných srážek. Pozůstatky nánosů obou potoků z ledových dob najdeme v současnosti nad údolími, na úrovni, kde oba potoky tekly před stovkami tisíc let, než se zahryzly do žulovského masivu. Jsou to štěrky vyorávané na polích a shromažďované do okolních remízků.

*Jedličková, Š., Krejčová, K., Fatka, O., Lamačová, A.: Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci a měsíčním suchu na území ČR. Zpráva č. 6. Červen 2020. Český hydrometeorologický ústav. Praha.

Martin Hanáček


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Černý potok s hladinou na úrovni 2,5 m vtéká do Vidnávky nedaleko koupaliště ve Velké Kraši. 20. 6. 2020. Foto: M. Hanáček.
Rozvodněný úsek Černého potoka mezi soutokem s Červeným potokem a chatou Habina. 20. 6. 2020. Foto: M. Hanáček.
Černý potok místy zaplavil přilehlou lesní cestu. 20. 6. 2020. Foto: M. Hanáček.
Soutok Černého a Červeného potoka během kulminující povodně. 20. 6. 2020. Foto: M. Hanáček.
Soutok Černého a Červeného za normálního vodního stavu. 22. 8. 2020. Foto: M. Hanáček.
Štěrková a písková lavice naplavené během povodně 20. 6. 2020 v úseku zachyceném na obr. 2. Foto: M. Hanáček.
Štěrky čtvrtohorní říční terasy, vyorané na poli nad údolím Červeného potoka Z od Staré Červené Vody a snesené na haldu do přilehlého remízku. Štěrky leží v nadm. v. 310 m. Na této úrovni tekl v ledových dobách Červený potok. Foto: M. Hanáček.