Sbírka původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku

Sbírka původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku

Sbírkové předměty, které jsou součástí Sbírky původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku, dokumentují historii Jesenicka od paleolitu až po současnost. Nejstarší muzejní přírůstky pochází z počátku 20. století, kdy došlo k založení městského muzea v Jeseníku (dříve Freiwaldau/Frývaldov). Převážnou část sbírky nabylo muzeum v letech před 2. světovou válkou. Od roku 1932 byla sbírka umístěna v prostorách bývalé Vodní tvrze v Jeseníku, do té doby byly sbírky uloženy na půdě farního úřadu a měšťanské školy. Snížená ochrana sbírek v prvních poválečných měsících vedla ke konfiskaci, zničení či poškození části sbírkového fondu. Od roku 1963 bylo muzeum součástí tehdejšího Vlastivědného muzea v Šumperku. K odtržení a vzniku dnešního samostatného Vlastivědného muzea Jesenicka došlo až v roce 1996.

V současnosti je sbírka rozdělena na pět podsbírek: archeologická, botanická, historická, geologická a zoologická.

K významným kurátorům sbírky v minulosti patřili Adolf Kettner (1905-1932), PhDr. Franz Peschel (1932-1945), Anna Kahligová - Mastná (1946-1954), Vilém Krmníček (1954-1959), Vítězslav Zeman (1960-1979) a Zdeněk Brachtl (1979-1999).

Samostatná archeologická podsbírka vznikla v roce 2006 vyčleněním z podsbírky historické, i přesto se okamžitě stala kvantitativně nejrozsáhlejší částí sbírkového fondu Vlastivědného muzea Jesenicka čítající dnes na 16.000 sbírkových předmětů. Co do chronologického zařazení spočívá její těžiště ve vrcholném a pozdním středověku a novověku. Velká ... (více)

Převážná část sbírky pochází z let 1997 - 2001 a je tvořena asi 1000 herbářovými položkami vyšších rostlin sbíraných na dvaceti jesenických lokalitách. Autorem je Mgr. František Lemon. Součástí botanické sbírky jsou rovněž předměty dendrologické povahy: různě upravované řezy dřev, kmenů, druhově neurčená sbírka semen a plodů. Všechny staré sběry, spole ... (více)

Geologická podsbírka Vlastivědného muzea Jesenicka je tvořena především horninami, nerosty, rudninami, zkamenělinami a ukázkami mikrogeomorfologických forem Jesenicka. Nejstarší exponáty pocházejí z počátku 20. století, přičemž její velká část dokumentuje především období 20. a 30. let 20. století. Její základem tvoří sběry Ing. F. Kieglera a Ing. B. Kralika. ... (více)

Sbírka původního městského muzea v Jeseníku byla od počátku tvořena jako mezioborová (všeobecného vlastivědného charakteru). K nejcennějším sbírkovým fondům dnes spadajícím do podsbírky Historie patřily doklady slezského lidového umění (např. početná kolekce obrázků malovaných na skle) a řemesel (sklo, porcelán, cín a jiné kovy), dále části místního kroje ... (více)

Podsbírku tvoří zejména dermoplastické preparáty ptáků a savců, přičemž nejpočetnější kolekci tvoří ptáci. Součástí sbírky jsou rovněž kapalinové preparáty bezobratlých živočichů a plazů, ptačí vejce a osteologický materiál. Zajímavou kolekcí je několik desítek entomologických krabic z první poloviny 20. století. Řada zoologických montovaných prepar ... (více)