Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • poskytování služeb registrovaným uživatelům;
  • ochrany sbírkového fondu;
  • uchování historie výpůjček;
  • evidence badatelů;
  • přímého marketingu;
  • vedení evidence sbírkových předmětů apod.;
  • zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník, IČ: 64095410, telefon: +420 606 787 371, e-mail: sekretariat@muzeumjesenik.cz, ID datové schránky: xbnmakv.

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník, telefon: +420  775 460 123, e-mail: muzeum@jesenik.net, ID datové schránky: xbnmakv.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o., který spočívá v ochraně sbírkového fondu prostřednictvím monitoringu vybraných prostor prostřednictvím kamerového systému, detailnější identifikaci uživatele pro účely zamezení podvodům, uchování historie výpůjček atd. 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ke stažení