Knihovna VMJ

Knihovna VMJ

Knihovna Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o., poskytuje potřebné zázemí pro pracovníky muzea při jejich vědecké činnosti. Současně také plní funkci veřejné knihovny pro odbornou veřejnost. Knihovní fond obsahuje bezmála 9 000 položek a zahrnuje odborné tisky jak regionálního, tak také všeobecného charakteru.

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY VMJ


každé pondělí od 9.00 až 17.00 hod.

V případě zájmu o návštěvu studijního místa mimi provozní dobu kontaktujte knihovníka, Mgr. Pavla Žurka, na e-mailové adrese knihovnik@muzeumjesenik.cz nebo na telefonním čísle +420 775 863 061.

 

 

Historie

Jesenické muzeum založené v roce 1900 mělo již při svém vzniku vlastní knihovnu, kam byla darována mj. vodoléčebná literatura Zdenkou Friedrichovou-Ripperovou, kterou shromáždil a zkatalogizoval její otec Johann Ripper. Knihy a brožury věnující se životu a dílu Vincence Priessnitze a vodoléčebným metodám tvoří do současnosti nejcennější část z celého knihovního fondu, který je pro svou jedinečnost ve správě oddělení historie.

Vývoj po druhé světové válce do chodu jesenického muzea významně zasáhl, byla dokonce ohrožena samotná jeho vlastní existence. Nicméně shodou několika okolností se do Jeseníku přestěhovali manželé Dvořákovi, kteří se významně zapsali do ochrany knihovních dokumentů. Zatímco knihovnice Bohumíra Dvořáková založila českou knihovnu v Jeseníku, její manžel archivář Josef Dvořák zachraňoval původně psané německé dokumenty v rámci jesenického archivu. Díky jeho úsilí byla původní muzejní knihovna zachráněna před jistým zánikem a stala se základem knihovny jesenického archivu.

Novodobou knihovní tradici založil správce a posléze první ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Zdeněk Brachtl (1953–1999), který začal opětovně shromažďovat regionální literaturu, ať už díky svým četným kontaktům u nás i v zahraničí, případně ze zrušených knihoven. Časem byl knihovní fond rozšiřován i samotnými nákupy, nicméně knihovna nebyla řádně odborně vedená a měla omezené možnosti rozvoje.

 

Současnost

Výrazné změny v dosavadním fungování muzejní knihovny přinesl nástup ředitele Pavla Rušara, který knihovníkovi Pavlu Žurkovi umožnil nové směřování vedoucí ke zpřístupnění knihovního fondu, ze kterého dosud těžila jen hrstka odborných pracovníků. Zpřístupnění předcházela komplexní revize a nová evidence knihovních dokumentů v letech 2018–2019. Po vydání prvního knihovního a výpůjčního řádu mohla být v roce 2020 knihovna jesenického muzea řádně evidována na Ministerstvu kultury, a tak se Knihovna Vlastivědného muzea Jesenicka (dále KVMJ) stala součástí veřejné sítě knihoven. Tímto aktem mohla knihovna zpřístupnit široké i odborné veřejnosti knihovní fond specializující se na vlastivědná témata (mj. historie, přírodní vědy, tradiční lidová kultura), odborné práce ochrany muzejních sbírek a díla věnující se edukaci v muzejním prostředí (výstavy, expozice, edukační programy).

Od roku 2021 knihovna zpřístupnila v rámci služby „Digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu“ službu umožňující nahlížet do digitalizovaných knihoven Národní knihovny v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR a nově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. KVMJ se stala jednou z prvních v republice a je dosud jedinou knihovnou v regionu, která tuto službu nabízí. V roce 2022 bude služba rozšířena o terminálový vstup, díky čemuž badatelé a čtenáři KVMJ získají přístup k digitalizovaným dílům výše uvedených institucí v případě knih vydaných do roku 2007 a časopisů do roku 2011.

Knihovna dosud nepoužívá žádný automatizovaný knihovní systém, a čtenáři tak nemají možnost s fondem naší knihovny pracovat online. Bez automatizace knihovny není možné ani využívat záznamy ze souborného katalogu ČR, což znesnadňuje práci se všemi možnostmi využití knihovních fondů ČR. Nicméně v závěru roku 2021 byla podána žádost v rámci dotačního titulu Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury, resp. podprogramu VISK 3 Informační centra knihoven. Tato žádost byla v květnu 2022 kladně posouzena a automatizovaný knihovní systém Verbis od firmy KP-SYS bude v červnu 2022 zaveden do naši muzejní knihovny. Systém je totožný se systémy používanými v regionu místními knihovnami. Uživatelům tak bude nabídnut totožný systém, který již znají se všemi moderními bonusy, které nabízí. Vzhledem k časové náročnosti katalogizace všech knihovních dokumentů bude systém plně zprovozněn v druhé polovině roku 2022.

Ke stažení