Publikace v Acta Musei Moraviae

Publikace v Acta Musei Moraviae

24.02.2020
Geolog Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., publikoval ve spolupráci s Mgr. J. Holušou článek s názvem ZANIKLÝ ODKRYV KVARTERNÍCH SEDIMENTŮ U BUKOVÉ NA SEVERNÍM OKRAJI ŽULOVSKÉ PAHORKATINY, a to v odborném recenzovaném časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae.

Článek pojednává o dnes již zaniklé pískovně severovýchodně od osady Buková u Bernartic. V této části Žulovské pahorkatiny byly odkryvy kvarterních sedimentů ojedinělé a navíc žádný z nich nepřetrval dodnes. Pískovna studovaná v tomto příspěvku zanikla po roce 2000, kdy byla zavezena skládkou. Autoři článku využili své archivní fotodokumentace z konce devadesátých let minulého století a na jejich podkladě zhruba interpretovali depoziční prostředí, ve kterých sedimenty vznikly.

Fotodokumentace zachycuje přítomnost písčitých a hrubě štěrkových glacifluviálních uloženin v přímé superpozici, tj. skokový nahoru hrubnoucí trend. Štěrky se do písků zahlubují výraznými výmolovými bázemi. Sedimenty byly interpretovány jako sekvence subglaciálních a terminoglaciálních klastik. Při interpretaci byly zváženy nejen textury sedimentů v pískovně, ale i vztah k sousedním výskytům podobných sedimentů, vztah sedimentů v pískovně ke skalnímu podloží a již publikované výsledky jiných autorů. Podle fotografií byly v nadloží glacifluviálních sedimentů zachyceny sprašové hlíny, prostorově (laterálně) omezené i v rámci odkryvu. Jeden snímek zachytil vyplněnou mrazovou puklinu, dokládající přítomnost permafrostu během pleistocenních glaciálů.

Celý článek je k dispozici také zde.