Botanický článek ve Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci

Botanický článek ve Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci

10.02.2021
V novém čísle přírodovědné řady odborného recenzovaného časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci byl publikován článek Květena dvou kamenolomů v Moravské bráně na úpatí Nízkého Jeseníku. Autory článku jsou biolog VMJ Vojtěch Taraška a botanik Ondřej Popelka z AOPK ČR.

Článek shrnuje výsledky floristického průzkumu kamenolomů Veselíčko a Hrabůvka. Oba kamenolomy leží na jihovýchodním okraji Nízkého Jeseníku a v současnosti jsou aktivní. Těžbou narušená místa bývají veřejností často vnímána jako přírodovědně bezcenná, nicméně průzkumy zaměřené na nejrůznější skupiny organismů ukazují, že tato území mohou naopak sloužit jako útočiště regionálně nebo i celostátně vzácných druhů. Autory publikace proto zajímalo, které druhy cévnatých rostlin se vyskytují v obou studovaných kamenolomech a jaký je jejich význam pro regionální biodiverzitu.

V obou kamenolomech byla pozorována pestrá mozaika stanovišť, díky čemuž se zde uplatňovaly různé ekologické skupiny rostlin. Zatímco okolní vegetace byla tvořena především lesy (kulturními i polopřirozenými), v samotných těžebních prostorech se dřeviny uchycovaly s obtížemi. Poměrně velké zastoupení zde měly suchomilné a teplomilné druhy otevřených (nelesních) biotopů. Zajímavá byla též mokřadní vegetace, která se vyvíjela v terénních depresích na nepropustném podloží. Oba studované kamenolomy se proto stávají útočištěm řady druhů, jež jsou v relativně jednotvárné krajině Nízkého Jeseníku vzácné a jejichž přirozená stanoviště v posledních desetiletích rychle ubývají. Těžební činnost tyto druhy nikterak neohrožuje, naopak se podílí na vytváření pro ně příhodných podmínek.


Celý článek ve formátu PDF ke stažení níže v sekci KE STAŽENÍ
nebo na stránkách DIGITÁLNÍHO ARCHIVU ZVMO.

 
Fotografie
V těžebním prostoru kamenolomu Hrabůvka roste například hvozdík kropenatý.
Jedním z ohrožených druhů, kterým vyhovuje prostředí kamenolomů, je bělolist rolní, jenž byl nalezen na obou studovaných lokalitách (foto z Veselíčka).
Výskyt kudlanky nábožné ve Veselíčku naznačuje, že kamenolomy mohou být hodnotné i z entomologického hlediska.
Kamenolomy se vyznačují velkou pestrostí stanovišť. Na fotografii kamenolom Veselíčko.