Muzeum a spolek Signum Belli hledají potomky jesenických padlých v první světové válce

Muzeum a spolek Signum Belli hledají potomky jesenických padlých v první světové válce

02.07.2024
Vlastivědné muzeum Jesenicka a spolek Signum Belli 1914 avizují pro rok 2025 společný záměr připravit krátký dokumentární film, který připomene osudy mužů z Jesenicka bojujících v řadách rakousko-uherské armády v první světové válce (1914–1918).

(Deutsche Version unten)

„Rádi bychom při natáčení spolupracovali s potomky vojáků. Hledáme rodiny, kde se zachovala paměť na předky, kteří prošli první světovou válkou, a které by měly zájem vypátrat více o osudech předků a navštívit bojiště či místa posledního odpočinku,“ uvádí k projektu Pavel Rušar, ředitel muzea.

„Jedná se nám o muže pocházející z okresu Jeseník (tehdy Freiwaldau) narozené v letech 1872 až 1900, u kterých je velká pravděpodobnost, že během první světové války sloužili v rakousko-uherské armádě,“ specifikuje Radim Kapavík, předseda spolku Signum Belli 1914.

Pro producenty je důležitou otázkou, zdali se v rodině zachovaly alespoň nějaké informace o osudech vojáků, ať už ve formě vzpomínek, pohlednic, rodinných zkazek, či dokumentů úřední provenience. V případě, že se jedná o vojáka v první světové válce padlého, by mělo být možné dobrat se základních údajů i v případě, že rodina žádné oficiální (úřední) dokumenty nemá.

Spolupráce s potomky by obnášela např.
- natáčení rozhovorů ohledně dostupných informací a památek zachovaných v rodinných archivech či ohledně vzpomínek na osoby či události
- výzkum a dohledávání dalších informací v archivech (Praha, Vídeň, případně další místa podle konkrétních případů), případně v dalších dostupných zdrojích
- identifikace míst spojených s osudem vojáka (místa bojů, případně zranění nebo úmrtí, resp. pohřbení v případě padlých)
- společná cesta výzkumníků a potomků na identifikovaná místa, natáčení v terénu

Zájemce o účast na tomto projektu prosíme, aby se přihlásili e-mailem na muzeum@jesenik.net; na tomto emailu je možné i konzultovat doplňující otázky.

Níže jsou přiloženy již dokončené krátké dokumentární filmy pro doplnění představy (předmětem bylo pátrání po osudech českých vojáků z jižní Moravy). Přiložen je rovněž odkaz na krátký dokument o činnosti spolku Signum Belli 1914.

In the footsteps of František Budín
Po stopách moravských vojáků na Manilowe (březen 1915)
Pátrání po osudech vojáků z první světové války se Signum belli 1914

 

 

Unser Heimatkunde Museum und der Verein Signum Belli 1914 kündigen für das Jahr 2025 ein gemeinsames Projekt an, einen kurzen Dokumentarfilm zu erstellen, der an die Schicksale der Männer aus Jeseník erinnert, die in den Reihen der k.u.k. Armee im Ersten Weltkrieg (1914–1918) gekämpft haben.

„Wir würden gerne bei den Dreharbeiten mit den Nachkommen der Soldaten zusammenarbeiten. Wir suchen Familien, die das Andenken an ihre Vorfahren bewahrt haben, die im Ersten Weltkrieg gedient haben, und die Interesse daran hätten, mehr über die Schicksale ihrer Vorfahren zu erfahren und die Schlachtfelder oder letzten Ruhestätten zu besuchen“, erklärt Pavel Rušar, Direktor des Museums.

„Es handelt sich um Männer aus dem Bezirk Jeseník (damals Freiwaldau), die zwischen 1872 und 1900 geboren wurden und mit hoher Wahrscheinlichkeit während des Ersten Weltkriegs in der k.u.k. Armee gedient haben“, spezifiziert Radim Kapavík, Vorsitzender des Vereins Signum Belli 1914.

Für die Produzenten ist es wichtig zu wissen, ob in der Familie zumindest einige Informationen über die Schicksale der Soldaten bewahrt wurden, sei es in Form von Erinnerungen, Postkarten, Familiengeschichten oder offiziellen Dokumenten. Falls es sich um einen im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten handelt, sollten grundlegende Daten auch dann ermittelt werden können, wenn die Familie keine offiziellen (amtlichen) Dokumente hat.

Die Zusammenarbeit mit den Nachkommen würde beispielsweise umfassen:

- Dreharbeiten von Interviews über verfügbare Informationen und Erinnerungsstücke in Familienarchiven oder über Erinnerungen an Personen oder Ereignisse   
- Forschung und Suche nach weiteren Informationen in Archiven (Prag, Wien, gegebenenfalls weitere Orte je nach spezifischen Fällen) sowie in anderen verfügbaren Quellen   
- Identifizierung von Orten, die mit dem Schicksal des Soldaten verbunden sind (Schlachtfelder, gegebenenfalls Verletzungs- oder Todesorte bzw. Begräbnisstätten im Falle der Gefallenen)   
- Gemeinsame Reisen der Forscher und Nachkommen zu identifizierten Orten, Dreharbeiten vor Ort

Interessierte an diesem Projekt werden gebeten, sich per E-Mail an muzeum@jesenik.net zu melden; über diese E-Mail-Adresse können auch ergänzende Fragen besprochen werden.

Unten sind bereits fertiggestellte kurze Dokumentarfilme zur Ergänzung der Vorstellung beigefügt (Gegenstand war die Suche nach den Schicksalen tschechischer Soldaten aus Südmähren). Ebenfalls beigefügt ist ein Link zu einem kurzen Dokumentarfilm über die Aktivitäten des Vereins Signum Belli 1914.

In the footsteps of František Budín
Po stopách moravských vojáků na Manilowe (březen 1915)
Pátrání po osudech vojáků z první světové války se Signum belli 1914