Německá delegace zavítala do Vodní tvrze

Německá delegace zavítala do Vodní tvrze

15.06.2024
V sobotu 15. června 2024 navštívila německá delegace z Dolních Frank vedená nejvyšším politickým představitelem regionu Würzburg, Thomasem Eberthem, jesenickou Vodní tvrz, kde pro vzácné hosty byly připraveny prohlídky tří expozic – Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, Spirála času Země a Historie a archeologie Jesenicka. Vlastivědné muzeum Jesenicka spadá jakožto příspěvková organizace Olomouckého kraje do partnerského vztahu s německým okresem Würzburg v Dolních Frankách a tamějšími organizacemi, a má tak zájem o spolupráci v kulturní oblasti a výměnu zkušeností s německými kolegy.

„Moderní pojetí expozic a důraz na technologie v tomto krásném regionu nás velmi příjemně překvapil. Návštěva je pro nás inspirující, líbilo se mi zejména promítání na mlhu," uvedl k návštěvě muzea zemský rada Eberth.

Ředitel VMJ Pavel Rušar představil hostům v Rytířském sále vybrané projekty muzea. Měli tak šanci vidět kromě nově vzniklého filmu Historické Jesenicko ve 3D i plody spolupráce se sdružením Signum Belli a snahu zachytit dokumentární formou osudy německých vojáků z první světové války. Hovořilo se rovněž o publikační činnosti muzea. Společně se zástupci delegace se diskutovaly možnosti překladů publikací do německého jazyka a jejich případná distribuce v Německu, stejně tak i možné uvedení filmu Historické Jesenicko ve 3D přímo ve Würzburgu.

„Jsem velmi rád, že se díky spolupráci obou regionů daří úspěšně navazovat i lokální kulturní vazby, naše příspěvkové organizace mají co nabídnout,“ doplnil Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje.

 

Deutsche Delegation besuchte die Wasserburg

Am Samstag, den 15. Juni 2024, besuchte deutsche Delegation aus Unterfranken, geführt von Thomas Eberth, dem höchsten politischen Vertreter des Landkreises Würzburg, die Wasserburg in Jeseník. Für die Gäste waren Führungen durch drei Expozitionen vorbereitet – Hexenprozesse im Altvatergebiet im 17. Jahrhundert, Die Spirale der Zeit der Erde und Geschichte und Archäologie des Regions Jeseníky. Das Heimatkundemuseum des Altvaterregions gehört als Zuschussorganisation des Olomoucký Kraj zur Partnerschaft mit dem deutschen Landkreis Würzburg in Unterfranken und dessen Organisationen und hat Interesse an einer Zusammenarbeit im Kulturbereich und an einem Erfahrungsaustausch mit deutschen Kollegen.

„Die moderne Gestaltung der Ausstellungen und der Fokus auf Technologie in dieser schönen Region haben uns sehr positiv überrascht. Der Besuch ist für uns inspirierend, besonders das Nebelprojektion hat mir gefallen," sagte Landrat Eberth über den Museumsbesuch.

Der Direktor des Heimatmuseums Jeseník, Pavel Rušar, stellte den Gästen im Rittersaal ausgewählte Projekte des Museums vor. Sie hatten die Gelegenheit, neben dem neu entstandenen Film Historisches Jeseník in 3D auch die Früchte der Zusammenarbeit mit dem Verein Signum Belli und den Versuch, die Schicksale deutscher Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg in dokumentarischer Form festzuhalten, zu sehen. Es wurde auch über die Publikationstätigkeit des Museums gesprochen. Gemeinsam mit den Vertretern der Delegation wurden die Möglichkeiten der Übersetzung von Publikationen ins Deutsche und deren eventuelle Verbreitung in Deutschland sowie eine mögliche Vorführung des Films Historisches Jeseník in 3D direkt in Würzburg diskutiert.

„Ich freue mich sehr, dass es durch die Zusammenarbeit beider Regionen gelingt, auch lokale kulturelle Verbindungen erfolgreich zu knüpfen, unsere Organisationen haben viel zu bieten,“ ergänzte Jan Žůrek, Kreisrat des Olomoucký kraj.

Fotografie
20240615_153341.jpg
20240615_152326.jpg
20240615_153206.jpg
20240615_160405.jpg
20240615_161406.jpg
20240615_160942.jpg
20240615_161603.jpg
20240615_165842.jpg
20240615_171605.jpg