Nový příspěvek v časopise Acta Musei Moraviae - Scientiae Geologicae

Nový příspěvek v časopise Acta Musei Moraviae - Scientiae Geologicae

02.01.2023
V prosinci 2022 vyšel v recenzovaném časopise Acta Musei Moraviae - Scientiae Geologicae vydávaném Moravským zemským muzeem článek autorského týmu M. Hanáčka, B. Procházkové a Z. Engela pojednávající o vnitřní stavbě glacifluviální a aluviální plošiny v sz. části Vidnavské nížiny severně od Javorníku.

Výzkum byl proveden georadarem, protože studovaná plošina není odhalena přirozenými nebo umělými odkryvy. Výzkum přinesl poznatky o detailní struktuře fluviálního systému předledovcových řek se sinousními asymetrickými koryty, úsťovými valy, postranními valy a vnitrokorytovými lavicemi. Kromě nových poznatků o pleistocenním vývoji podhůří severozápadní části Rychlebských hor výzkum prokázal velmi dobrou uplatnitelnost georadaru (anténa 250 MHz) pro studium mělce podpovrchové stavby nezpevněných hrubozrnných sedimentárních akumulací.

Článek ve formátu PDF je volně stažitelný zde.