Vidnavské mokřiny

Vidnavské mokřiny

14.05.2022
Rozdíl v nadmořské výšce jednotlivých částí Jesenicka je obrovský, a tak vedle nejvyšší hory Moravy, Pradědu, zahrnuje i místo, které leží o více než 1 250 výškových metrů níže – přírodní rezervaci Vidnavské mokřiny. Rovinaté území na sever od Vidnavy, zvané také jako Vidnavské loučky, bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1996 z důvodu zachování ohrožených a mokřadních rostlinných společenstev a na ně vázaných živočichů.

A právě sem v sobotu 14. května 2022 zamířila botanická exkurze, která nesla název „Za vachtou a dalšími skvosty Vidnavských louček“. Uspořádalo ji Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. Sraz účastníků byl v 10 hodin na vidnavském náměstí, odkud společně s biologem Vojtěchem Taraškou vyrazili za přírodními poklady nedaleké lokality.

Území přírodní rezervace se rozkládá na ploše 32 ha a leží v blízkosti státní hranice s Polskem. Kdysi se tu nacházely rašelinné louky, které byly pravidelně koseny. Zemědělské využití lokality doplnila v 19. století těžba rašeliny, jež byla sušena ve formě cihliček (borků) a využívána především jako palivo. Také státní hranice probíhala jinak než dnes. Po válkách mezi císařovnou Marií Terezií a pruským králem Friedrichem II. Velikým, které pro habsburskou monarchii znamenaly ztrátu Slezska, sahala až k současné vidnavské škole a celá dnešní část Vidnavy zvaná Krasov (původně Schubertova Kraš) připadla tehdy Prusku. Za nejseverněji položenými domy Krasova se však nově vytyčená státní hranice stáčela ostře k východu a obíhala rašelinné louky. Na jejím průběhu nezměnil nic ani fakt, že se v roce 1945 stalo novým sousedem Československa Polsko. Teprve v polovině 50. let 20. století došlo v rámci úpravy státních hranic mezi oběma sousedními státy k jejich „narovnání“ a připojení Krasova k Vidnavě.

Ještě po druhé světové válce byly rašelinné louky zemědělsky využívané a porostlé pouze solitérními stromy. Tehdy v této lokalitě prováděl své výzkumy pozdější profesor brněnské univerzity Jiří Vicherek, který zde zdokumentoval výskyt mnoha dnes již vzácných mokřadních a rašeliništních druhů rostlin. V éře socialistické kolektivizace venkova však byla část mokřadů odvodněna, došlo k zaplavení bývalé „těžní jámy“ po dobývání rašeliny a zbytek území začal pozvolna zarůstat dřevinami a rákosem.

Přesto se na zbytcích rašelinných luk dodnes dochovaly vzácné druhy mokřadních rostlin jako vachta trojlistá, prstnatec májový, suchopýr širolistý nebo rosnatka okrouhlolistá, s nimiž se účastníci exkurze mohli na vlastní oči seznámit. Vojtěch Taraška také přiblížil další zajímavosti tohoto území, které vedle četných vzácných rostlin spočívají i v pestrosti zdejší fauny zastoupené mnoha chráněnými druhy, jako jsou modrásek bahenní, ledňáček říční, dudek chocholatý, pochop rákosní, ropucha obecná, skokan zelený nebo čolek obecný. Obeznámil je rovněž s proměnami, jimiž tato lokalita v minulosti prošla, neboť Vidnavské mokřiny jsou totiž vedle unikátní flory a fauny také smutným dokladem projevu společenských změn na přírodě a ne vždy citlivého vztahu člověka k ní.

Pavel Macháček

Pokud jste sobotní botanickou exkurzi nestihli, vězte, že další příležitost se Vám naskytne opět v sobotu 18. června, kdy se společně s Vojtěchem Taraškou a Radimem Hédlem můžete vypravit za květenou zaniklé osady Hraničky, a to v rámci exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Botanickým ústavem AV ČR.

Fotografie
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Ostřice kalužní (Carex acutiformis)
Vidnavské mokřiny
Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides)
Přeslička bahenní (Equisetum palustre)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica)
Vidnavské mokřiny
Zábělník bahenní (Potentilla palustris)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Řeřišnice luční (Cardamine pratensis)
Vidnavské mokřiny
Kozlíček polníček (Valerianella locusta)
Vidnavské mokřiny
Strdivka nicí (Melica nutans)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
Vidnavské mokřiny
Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus)
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny
Vidnavské mokřiny