Botanický průzkum PR Vidnavské mokřiny poukázal na negativní změny krajiny a úbytek vzácných druhů

Botanický průzkum PR Vidnavské mokřiny poukázal na negativní změny krajiny a úbytek vzácných druhů

28.01.2022
Vidnavské mokřiny jsou jedinečnou lokalitou nížinných mokřadů, jejíž význam přesahuje hranice Jesenicka. V roce 2020 proběhla ve spolupráci VMJ a UPOL inventarizace flóry a vegetace tohoto území, která představovala zopakování obdobných výzkumů z 50. letech minulého století.

Publikace z této doby přitom umožňují srovnání přírodních poměrů na lokalitě po šesti dekádách, během nichž se odehrálo mnoho změn s přímým dopadem na krajinu a biodiverzitu. Zatímco v poválečných letech zaujímaly většinu území biologicky cenné mokřadní a rašelinné louky, v současnosti pokrývají zhruba polovinu rezervace lesy a křoviny. Z lokality proto vymizela řada vzácných a ohrožených druhů vázaných na rašelinné biotopy, nově se sem naopak šíří druhy invazní. Příčinou těchto změn je zřejmě kombinace více faktorů, zejména zánik tradičních forem hospodaření (seč, pastva) a zvyšování úživnosti krajiny. Navzdory tomu bylo během inventarizace zjištěno 35 druhů rostlin zapsaných na červeném seznamu, z nichž některé zde mají svou jedinou nebo poslední lokalitu v rámci celého českého Slezska a severní Moravy. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Mgr. Vojtěch Taraška