Promluv do ní. Olomoucký kraj připravuje koncepci kultury, kreativity a památkové péče na příštích sedm let a zve veřejnost k zapojení

Promluv do ní. Olomoucký kraj připravuje koncepci kultury, kreativity a památkové péče na příštích sedm let a zve veřejnost k zapojení

23.11.2021
Od června letošního roku připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci se zpracovatelskou firmou ONplan lab, s.r.o. a s mnoha experty z řad odborné kulturní veřejnosti Koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče pro období 2022–2029.

Kraj tímto dokumentem získá nástroj, s jehož pomocí může v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj kultury a kulturních a kreativních odvětví na svém území. Připravovaná koncepce se skládá z analytické a návrhové části. Obsáhlá analýza mapuje současný stav kulturního prostředí Olomouckého kraje a definuje jeho problémy a potřeby. Jejím výstupem je návrh nové podoby koncepce s vizemi a základními cíli rozvoje. Návrhová část pak bude obsahovat jednotlivá opatření a aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů. K podobě analýzy se nyní mají možnost vyjádřit i zájemci z řad široké veřejnosti, pro které je dokument od 20. prosince do 12. ledna zpřístupněn online na webových stránkách Olomouckého kraje.

Do procesu tvorby koncepce byli postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Vznikly dva poradní týmy. Užší pracovní skupinu tvoří především experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací v oblasti kultury a vybraní členové neziskového sektoru a obcí. Představitelé širší kulturní veřejnosti se mohou zapojit prostřednictvím konzultační skupiny, která bude poskytovat zpětnou vazbu ke všem průběžným výstupům. Všichni výše jmenovaní se sejdou v lednu příštího roku na společných workshopech, aby připravili teze pro vizi a cíle strategie. Zapojení široké škály aktérů kulturního dění napříč krajem do procesu přípravy umožňuje nejen lépe zmapovat jejich potřeby a zlepšit povědomí o možnostech jejich podpory, ale také vytvořit přehled o kulturním potenciálu Olomouckého kraje.

Za účelem zmapování kulturního prostředí v kraji proběhlo v uplynulých měsících rozsáhlé dotazníkové šetření v obcích a devět workshopů ve vybraných městech regionu, na které byli pozváni aktéři z oblasti kultury, památkové péče a kreativních průmyslů. Ti zde dostali prostor sdílet příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech čelí. V rámci workshopů se tak otevřela diskuse nad rolí, kterou může Olomoucký kraj v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví sehrát, i nad možnostmi finančních i nefinančních nástrojů, kterými v rámci své podpory disponuje.

Příležitost vyjádřit se k analýze a návrhu Koncepce má nyní i širší veřejnost. V rámci kampaně “Promluv do ní” vyzývá Olomoucký kraj všechny zájemce o budoucnost krajské kultury, aby do návrhu koncepce přispěli svými komentáři. Zpětnou vazbu k připraveným analytickým podkladům mohou podávat prostřednictvím online formuláře na této stránce, a to do 12. ledna 2022.

Kontakt pro další informace:

Hana Sedláková
Oddělení kultury; Odbor sportu, kultury a památkové péče
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 508 207, e-mail: h.sedlakova@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Fotografie
Promluv do ní. Olomoucký kraj připravuje koncepci kultury, kreativity a památkové péče na příštích sedm let a zve veřejnost k zapojení
Ke stažení