Vodní tvrz Jeseník

Vodní tvrz Jeseník

Mezi nepříliš početnými historickými památkami na Jesenicku zaujímá jedno z nejdůležitějších míst budova Vodní tvrze v Jeseníku, v níž dnes sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Tato ojedinělá ukázka vyspělé středověké architektury právem vzbuzuje pozornost nejen v řadách četných tuzemských i zahraničních turistů, ale i lázeňských pacientů.

Závěry nejnovějších výzkumů předpokládají vznik prvního opevnění na místě dnešní tvrze okolo roku 1328. Měla podobu kamenné stavby o obdélném půdorysu 15x17 metrů, která byla obehnána vodním příkopem. Její existenci prokazatelně dokládá písemná zmínka z roku 1374, kdy vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé věnoval svému komorníkovi Petrovi z Ledelowa kastelánství na „opevnění“ Freyenwalde.

Petr však tvrz nespravoval dlouho a po jeho smrti roku 1378 převzal město rod Mušínů. Ačkoliv nejznámější člen z rodu Hynek Mušín z Hoštejna, patřil mezi horlivé stoupence husitství, městu se přímé válečné události zřejmě vyhnuly. Válečné napětí však vyvolalo potřebu přestavby tvrze. Palác se v první polovině 15. století rozrostl západním směrem a ze zbývajících tří stran chránila celý areál zeď dosahující výšky dnešního 1. patra. Patrně nedlouho poté byla přistavěna rovněž předsunutá věž přístupná kolébkovým padacím můstkem, jejímž hlavním účelem bylo umožnit v případě nutnosti vést boční palbu proti útočníkovi. Přetrvávající fortifikační ráz stavby se projevoval i v tom, že nebyla opatřenaokny, pouze střílnami. Tuto podobu si Vodní tvrz uchovala přibližně po dvě století.

Na sklonku 17. století však budova svůj vojenský význam postupně ztrácela, což vedlo k úpravám, kdy např. palác získal další dvě křídla či kopírující obvodovou zeď. Zasypána byla rovněž studna, padací most nahradil most kamenný a celý objekt byl nově zastřešen.

V roce 1727 postihl město Jeseník rozsáhlý požár, jemuž padla za oběť i část Vodní tvrze. Oprava do původní podoby byla zamítnuta jako neúčelná. Místo toho rozhodl tehdejší vratislavský biskup a rýnský falckrabě František Ludvík Neuburský o přestavbě tvrze v zámeckém stylu. Objekt tak mezi lety 1738–1745 získal další patro a konečně se dočkal proražení oken do okolí. Hranolovitá věž u vchodu naopak přišla o dvě horní, v roce 1727 vyhořelá patra.

V druhé polovině 18. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský hejtman. S koncem feudalismu v 19. století zanikl význam tvrze jako sídla vrchnosti a z objektu se stala pouhá správní budova jesenického velkostatku. V roce 1932 část objektu získalo původní městské muzeum.

Po druhé světové válce a konfiskaci majetku vratislavského biskupství přešel do užívání muzea celý objekt Vodní tvrze. Předchozí pasivita v provádění nutných oprav se nicméně začala brzy projevovat, a to jak na exteriéru, tak také ve vnitřních prostorech. Nejdříve došlo v roce 1964 ke „stažení“ objektu pomocí ocelových lan. V 70. letech 20. století pak proběhl archeologický a stavebně-historický průzkum. Ten započal celou sérii adaptací budovy pro muzejní a depozitární účely.

Po roce 1989 zůstala Vodní tvrz v rukou československého, od roku 1993 českého státu, který ji prostřednictvím podniku Lesy ČR spravuje dodnes jako sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o. Olomouckého kraje.

Fotografie
Vodní tvrz v roce 1925
Vodní tvrz v roce 1927
Vodní tvrz v roce 1929
Vodní tvrz Jeseník
Vodní tvrz Jeseník
Vodní tvrz Jeseník
Nádvoří Vodní tvrze v roce 1950
Nádvoří Vodní tvrze v roce 1951
Vodní tvrz Jeseník - současnost
Vodní tvrz v současnosti
Vodní tvrz Jeseník
Vodní tvrz Jeseník
Vodní tvrz Jeseník
Vodní tvrz Jeseník
Nádvoří Vodní tvrze
Galerie Vodní tvrze
Galerie Vodní tvrze
Recepce Vodní tvrze

K založení městského muzea v Jeseníku (dříve Frývaldov, německy Freiwaldau) došlo v období mohutné vlny zvýšeného zájmu o regionální vlastivědu na přelomu 19. a 20. století. Podnětem pro zřízení muzea se stala výstava Alt-Freiwaldau und Umgebung (Starý Frývaldov a okolí), která se setkala s velkým úspěchem. Toho využili jesenický děkan Josef Neugebauer a učitel ... (více)

Ve Vodní tvrzi lze v současnosti navštívit čtyři stálé expozice: Historie a archeologie Jesenicka (2010) Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století (2012) Fauna a flóra Jesenicka (2013) Spirála času Země (2014) Informace pro osoby se zdravotním postižením Historický objekt Vodní tvrze není přístupný pro vozíčkáře s výjimkou expozice Fa ... (více)

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže. Akce a výstavy ve Vodní tvrzi LESY HROU 19. června až 8. září 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabraňují zvětrávání půdy, dávají ná ... (více)